Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOTIVE MARKETING INNOVATORS BV

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten en overeenkomsten met de BV AUTOMOTIVE MARKETING INNOVATORS, met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 en met ondernemingsnummer 0684.951.543 (hierna verkort: AMI). Elke klant of opdrachtgever (hierna verkort: klant) verklaart deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

1.2 Deze voorwaarden gaan altijd voor op alle andere (afwijkende) voorwaarden, ook indien daar door de klant in tijd eerder of later naar is verwezen en ook indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn tenzij na uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en schriftelijke acceptatie.

Artikel 2: Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan AMI opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of Materiaal of tot het leveren van diensten
 • AMI: BV AUTOMOTIVE MARKETING INNOVATORS, met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20 en met ondernemingsnummer 0684.951.543
 • Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
 • Account: een (optionele) gebruikersinterface waarmee Klant bepaalde informatie over de geleverde Diensten kan inzien en bepaalde zaken naar eigen voorkeuren in kan stellen.
 • Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door AMI te verrichten of verrichtte werkzaamheid of prestatie alsmede alle daarbij voortgebrachte Materialen, resultaten en werken die bestemd zijn voor Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot marketingdiensten (waaronder maar niet uitsluitend e-mailmarketingdiensten), de online taxatie module alsmede ontwikkeldiensten.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow
 • Klantdata: alle door Klant of zijn eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens dan wel door Klant of zijn eindgebruikers middels de Dienst gegenereerde resultaten.
 • Materiaal of Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, filmopnamen, audiovisuele materialen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
 • Offerte: een schriftelijk aanbod van AMI.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen AMI en Klant op grond waarvan AMI de Dienst of het materiaal zal (doen) leveren aan Klant en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken
 • Partij(en): iedere partij bij de Overeenkomst, of beide partijen gezamenlijk.
 • Website: de website van AMI bereikbaar via het domein https://amiforyou.com dan wel bijbehorende subdomeinen.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de Belgische feestdagen
 • Werkuren: uren op Werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.
 • Schriftelijk: de communicatie per brief, per fax, per e-mail alsook elke andere elektronische communicatievorm met een schriftelijke weerslag mits de identiteit van de afzender en de bestemmeling en de integriteit van de inhoud voldoende kan worden vastgesteld.

De gehanteerde begrippen hebben dezelfde betekenis in hoofdletter(s) of in kleine letter(s)

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een Offerte of aanbod van AMI is vrijblijvend en is geldig voor de duur van veertien (14) kalenderdagen, tenzij anders aangegeven in de Offerte of het aanbod. AMI is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien AMI daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

3.2 Een offerte of aanbod moet schriftelijk worden aanvaard door de Klant.

3.3 AMI is alleen gebonden aan een, door een potentiële Klant gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een offerte of aanbod van AMI, indien AMI de afwijkende aanvaarding schriftelijk accepteert.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Klant van de Offerte of een ander aanbod van AM.

3.4 Indien Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat AMI werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Klant AMI verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.

3.5 Klant is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren voordat AMI met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits betaling van al de gemaakte kosten en de gederfde winst forfaitair begroot op 50,00% van totaalprijs vermeld in de Offerte of het aanbod en dit onverminderd het recht van AMI om integrale schadeloosstelling te eisen.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal AMI zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. AMI kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

4.2 Leverings –en uitvoeringstermijnen gelden enkel als inlichting en zijn niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Vertraging geeft enkel aanleiding tot schadevergoeding indien de klant voorafgaandelijk heeft meegedeeld dat de uitvoering tegen een bepaalde datum moet gebeuren. Is dit niet meegedeeld dan geeft vertraging geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding.

4.3 AMI heeft te allen tijde het recht om aangevraagde dan wel reeds overeengekomen Diensten niet te verlenen indien zij er op goede gronden van overtuigd is dat het verlenen daarvan inbreuk zou maken op de rechten van derden en/of op Europese of Belgische wet- en regelgeving. In geval AMI zich om bovenstaande redenen niet in staat dan wel bevoegd acht om een reeds overeengekomen Dienst te leveren, zal AMI een alternatief voorstellen.

4.4 Klant zal aan AMI alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant aan AMI:

 • tijdig alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan AMI aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
 • toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhosting accounts) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5 AMI is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

4.6 AMI heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant indien dat vooraf is overeengekomen.

4.7 Indien de medewerkers van AMI of door AMI ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Klant of op een door Klant aangewezen locatie, zal Klant kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.

4.8 Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde.

Artikel 5: Meerwerk

5.1 Wijzigingen of extra gevraagde Diensten die worden meegedeeld na het aangaan van de overeenkomst geven aanleiding tot een meerprijs voor de Klant. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Bij gebrek aan een offerte of aanbod voor deze wijzigingen of extra diensten zal een uurtarief van 99 EUR excl. BTW worden gehanteerd en dit onverminderd het recht van AMI op vergoeding van haar (on)kosten.

5.2 Voor meerwerk waarvan AMI kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Klant, heeft AMI geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van 99 EUR excl. BTW dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Rechten en plichten van de Klant

6.1 Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Belgische e of andere op Klant of AMI van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

6.2 Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om aan AMI of via de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
 • inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
 • kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.

6.3 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van AMI of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van AMI, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks AMI, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

6.4 Indien naar het oordeel van AMI hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van AMI of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is AMI gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. AMI mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant. AMI is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van eventuele strafbare feiten. Voorts is AMI gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt over het door Klant inbreuk maken op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.

6.5 AMI kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Klant verhalen.

6.6 Indien Klant handelt in strijd met deze gebruiksregels, is AMI gerechtigd om de toegang tot de Dienst(en), Account en/of de betreffende materialen te blokkeren.

6.7 AMI zal voorafgaand aan het nemen van ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de Diensten of permanente verwijdering van door AMI opgeslagen Materialen van Klant, Klant waarschuwen en hem verzoeken zo snel mogelijk (i) de schending te beëindigen of (ii) gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Klant geen van beide tijdig doet, is AMI gerechtigd om onmiddellijk de Materialen permanent te verwijderen, alle Diensten op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting voor AMI tot restitutie van voor de Diensten betaalde bedragen of vergoeding van schade.

6.8 Het is Klant niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Klant een partner van AMI is, tenzij AMI daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 7: Prijzen

7.1 Klant betaalt AMI de Prijs zoals vermeld in de Overeenkomst binnen de 15 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst op het rekeningnummer BE65 6528 5471 6996 op de maatschappelijke zetel van AMI. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien er sprake is van periodiek verschuldigde kosten, dient Klant alle periodiek verschuldigde kosten steeds per overeengekomen periode vooruit te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de periode niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zal worden uitgegaan van maandelijkse periodes. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Klant worden gefactureerd. Betaling vindt plaats middels overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening vermeld op de door AMI verzonden factuur, zonder verrekening en opschorting.

Kosten die afhankelijk zijn van de mate van gebruik, zoals het aantal malen dat een kenteken is ingevoerd of een waarde is weergegeven via de online taxatie module of de bij een website gebruikte hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, worden per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf gefactureerd. AMI kan zelfstandig de frequentie van facturatie van variabele kosten bepalen, waarbij de frequentie in beginsel zal worden verlaagd indien de facturen zeer laag uitvallen. De registratie in de systemen van AMI is steeds leidend en levert volledig bewijs op van de mate van gebruik, behoudens tegenbewijs door Klant.

7.2 Bij laattijdige betaling is AMI gerechtigd om, zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, haar prestaties en diensten op te schorten tot op het ogenblik waarop de Prijs volledig is betaald.

7.3 Bij laattijdige betaling zal de prijs rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling worden verhoogd met verwijlintresten aan de interestvoet conform de wet betalingsachterstand handelaren maand evenals met een verhogingsbeding van 10,00% op de Prijs.

7.4 AMI is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks te indexeren aan de hand van de relevante prijsindex zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

7.5 Prijzen kunnen daarnaast altijd door AMI tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleveranciers stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

7.6 Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van AMI zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.7 Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft AMI het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Artikel 8: Duur en beëindiging

8.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

8.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur kan ze door elke partij schriftelijk worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van één maand.

8.3 Voor een eenmalige Overeenkomst geldt dat deze voortduurt voor de duur van de voltooiing van de Overeenkomst.

8.4 AMI mag de Overeenkomst per direct en zonder voorafgaande aanmaning ingebrekestelling schriftelijk opschorten of ontbinden, indien:

 • klant in strijd handelt met de Overeenkomst of de toepasselijke wet- en regelgeving
 • klant failliet is verklaard, Klant surseance van betaling is verleend, de activiteiten van Klant worden beëindigd of het bedrijf van Klant wordt ontbonden of geliquideerd;
 • er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Klant; of
 • na het sluiten van de Overeenkomst aan AMI andere omstandigheden ter kennis komen die AMI goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Klant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens AMI

8.4 In geval van opzegging zal Klant het volledige bedrag moeten betalen dat hij verschuldigd is uit de Overeenkomst, verminderd met de besparingen die voor AMI uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door AMI te maken kosten, wordt de door Klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die AMI over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

8.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. Daarnaast heeft AMI recht op vergoeding van de door haar uitgevoerde prestaties en gemaakte onkosten zelfs al zijn deze dan nog niet gefactureerd.

In het geval van ontbinding door Klant, mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door AMI is uitgevoerd.

8.6 Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst tussen Klant en AMI bewerkstelligt Klant, op eerste verzoek, van AMI dat in het economische verkeer tussen Klant en AMI geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht Klant alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:

 • de staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van AMI in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Klant
 • de staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van AMI bevat aan AMI;
 • het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van AMI;

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst(en) en de Materialen van AMI berusten en blijven berusten bij AMI of diens licentiegevers.

9.2 Klant krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

9.3 Klant is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot PSD, HTML/CSS of PHP-code) van de Materialen en/of Dienst, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan of tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen.

9.4 AMI kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien AMI dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Klant niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken, te wijzigen of te verwijderen.

9.5 Behoudens voor zover schriftelijk overeengekomen dan wel dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Klant de ter beschikking gestelde Materialen niet verveelvoudigen, decompileren of reverse-engineering op toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische gebruiksbeperkingen van Materialen te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

9.6 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

9.7 Klant vrijwaart AMI voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een Intellectueel Eigendomsrecht vanwege de Materialen zoals afkomstig van de Klant of zijn eindgebruikers.

9.8 Het is AMI toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Klant te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

9.9 Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de Intellectuele Eigendomsrechten bij AMI. Voor zover de Intellectuele Eigendomsrechten krachtens de wet bij Klant komen te rusten, draagt Klant deze Intellectuele Eigendomsrechten bij voorbaat kosteloos over aan AMI en zal Klant indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee AMI al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de Intellectuele Eigendomsrechten bij AMI komen te rusten. Klant doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Klant blijven berusten, dan wel verbindt Klant zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

9.10 Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van AMI aan AMI geretourneerd dan wel op eerste verzoek van AMI vernietigd.

Artikel 10: Klantdata

10.1 Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Klant. AMI krijgt op deze Klantdata uitsluitend gebruiksrechten voor zover deze benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

10.2 Indien in het kader van uitvoering van de Overeenkomst Klantdata moet worden ingeladen of gemigreerd, is AMI gerechtigd de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Klant.

Artikel 11: Ontwikkeling

11.1 Partijen zullen voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk vastleggen op welke wijze en conform welke methodiek de werkzaamheden worden uitgevoerd alsmede aan welke specificaties de te ontwikkelen Materialen moeten voldoen. Indien geen specificatie is gebeurd dan zullen de werkzaamheden op een gebruikelijke wijze worden uitgevoerd en zullen de te ontwikkelen Materialen moeten voldoen aan de gewone criteria.

11.2 AMI spant zich in om Klant gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte houden over de voortgang van de ontwikkelwerkzaamheden.

11.3 AMI zal het ontwikkelde Materiaal bij Klant opleveren indien deze in zijn professionele opinie voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten en/of geschikt zijn voor gebruik.

11.4 AMI spant zich in om het ontwikkelde Materiaal zo goed en foutvrij mogelijk te ontwikkelen, maar kan niet garanderen dat de Materialen vrij zijn of op enig moment vrij zullen zijn van fouten.

11.5 Klant vrijwaart AMI van alle aanspraken van derden met betrekking tot gebruik door, namens of met goedkeuring van Klant van hetgeen AMI ontwikkelde.

Artikel 12: Materialen van derden

12.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, heeft AMI het recht om bij de ontwikkelwerkzaamheden gebruik te maken van Materialen van derden. Eventuele kosten voor het gebruik van deze Materialen zijn voor rekening van Klant.

12.2 AMI heeft het recht om bij alle producten en diensten die direct of indirect worden geleverd aan de Klant, gebruik te maken van open source software, indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Klant (delen van) de Materialen alleen als open source mag aanpassen, publiceren of verspreiden, zal AMI de Klant afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

12.3 Na oplevering van de Materialen rust de naleving van eventuele voorwaarden met betrekking tot de Materialen van derden volledig bij Klant.

Artikel 14: Acceptatie en oplevering

13.1 Klant zal de ontwikkelde Materialen binnen veertien (14) dagen na oplevering evalueren en vervolgens accepteren, dan wel schriftelijk en gemotiveerd afkeuren. Klant zal opgeleverde Materialen uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.

13.2 Klant zal het opgeleverde Materiaal niet afkeuren vanwege ondergeschikte gebreken of afwijkingen die niet aan het operationeel gebruik daarvan in de weg staan. AMI zal zich na melding door Klant van ondergeschikte gebreken inspannen om deze alsnog binnen een redelijke termijn op te lossen.

13.3 Ontwikkelde Materialen worden als geaccepteerd beschouwd indien Klant:

 • het ontwikkelde Materiaal accepteert;
 • het ontwikkelde Materiaal in operationeel gebruik neemt; of
 • het ontwikkelde Materiaal niet binnen bovengenoemde termijn van 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.

13.4 Indien het Materiaal in fasen wordt opgeleverd, dient Klant na oplevering van elke fase de goedkeuring of afkeuring van het deel van het Materiaal van die fase te geven. Klant mag een goedkeuring of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

13.5 Indien Klant het ontwikkelde Materiaal terecht afkeurt, zal AMI zich inspannen om de aanleiding voor afkeuring binnen redelijke termijn te verhelpen. Dit kan AMI doen door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat, dan wel door revisie van het Materiaal. Klant zal de Materialen vervolgens opnieuw evalueren conform de hiervoor beschreven procedure.

13.6 Indien Klant het opgeleverde Materiaal na revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is AMI gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.

13.7 Indien een Partij na ten minste één revisieronde aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst (of het gedeelte daarvan dat ziet op ontwikkeling) op te zeggen. In dat geval is Klant slechts gehouden de door AMI gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden, maar heeft Klant niet het recht om de Materialen te (blijven) gebruiken.

13.8 Na acceptatie van de Materialen door Klant vervalt de aansprakelijkheid van AMI voor eventuele gebreken in het opgeleverde, behoudens voor zover er door AMI expliciete garanties zijn afgegeven.

13.9 Klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel (doen) hosten van enig opgeleverde Materialen door AMI, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Domeinnamen en IP-adressen

14.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het registreren van een domeinnaam ten behoeve van Klant, dan geldt voor deze Dienst het in dit Artikel 14 bepaalde.

14.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van domeinnamen en IP-adressen. AMI vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

14.3 Klant dient zich te conformeren aan de regels of voorwaarden die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van domeinnamen en IP-adressen, AMI is bij het aanvragen van domeinnamen niet gehouden te controleren of Klant hieraan voldoet.

14.4 Indien Klant in strijd heeft gehandeld met de voorwaarden voor registratie, heeft Klant geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Klant worden onttrokken.

14.5 Klant garandeert dat door AMI te registreren of geregistreerde domeinnamen ten behoeve van Klant geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten of andere intellectuele rechten. Klant vrijwaart en stelt AMI schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. AMI is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

14.6 Uit veiligheidsoverwegingen zal AMI Klant geen toegang verstrekken tot de beheeromgeving van een Domain Name System (DNS). Wanneer Klant bepaalde DNS-instellingen (DNS-records) deelt met AMI, dan wel wanneer een DNS al (deels) was ingesteld door een andere partij dan AMI, dan is AMI niet verantwoordelijk voor het overnemen van eventuele fouten in de instellingen van een DNS.

Artikel 15: Zoekmachineoptimalisatie

15.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het afnemen van diensten op het gebied van zoekmachine optimalisatie (SEO) dan geldt voor deze Dienst het in dit Artikel 15 bepaalde.

15.2 AMI zal zich inspannen om de website van Klant te optimaliseren teneinde de zichtbaar- en vindbaarheid van de website van Klant ten aanzien van overeengekomen zoekmachines te vergroten.

15.3 Gezien de vele variabelen, zoals de mate van inspanning rondom zoekmachine optimalisatie van concurrenten van Klant en het beheer van de zoekmachine zelf, kan AMI geen garantie bieden omtrent de effectiviteit van de zoekmachine optimalisatie en de resulterende vindbaarheid van de website van Klant in zoekresultaten.

15.4 Tenzij anders overeengekomen zal AMI in het kader van zoekmachine optimalisatie geen betaalde diensten afsluiten in de naam van Klant.

Artikel 16: E-maildiensten

16.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het door AMI en ten behoeve van Klant versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, dan geldt voor deze dienst het in dit Artikel 17 bepaalde.

16.2 Klant verklaart dat alle door hem aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzenden zonder toestemming is toegestaan omdat daarvoor een nadere rechtsgeldige grondslag voor aanwezig is. Op verzoek van AMI zal Klant hiervan onverwijld bewijs overleggen.

16.3 Klant vrijwaart AMI voor alle vorderingen en claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die AMI ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door AMI.

16.4 AMI is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

16.5 Klant zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van de Klant, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Klant is verzorgd of aangeleverd.

Artikel 17: Online taxatie module

17.1 AMI heeft voor het leveren van de online taxatie module toeleveranciers ingeschakeld. Voor het gebruik van de online taxatie module gelden aanvullend de voorwaarden van deze toeleveranciers.

17.2 AMI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fouten of schade die is ontstaan door de werkzaamheden van deze toeleveranciers. Indien er door deze toeleveranciers herstelwerkzaamheden moeten worden verricht dan zullen deze door de betreffende toeleverancier worden uitgevoerd.

17.3 AMI is niet aansprakelijkheid voor de juistheid of de onjuistheid van de waardes die met de online taxatie module worden gegeven.

Artikel 18: Hosting: opslag-, data- en stroomlimieten

18.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot het via het internet beschikbaar stellen van websites en/of andere applicaties (hierna: “hosting”), dan geldt voor deze dienst het in dit Artikel 18 bepaalde.

18.2 AMI besteedt de hosting van websites en applicaties uit aan een derde, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. AMI geeft geen garantie ter zake de hostingdiensten.

18.3 AMI kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Klant mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.

18.4 Van fair use is sprake als Klant maximaal anderhalf keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van AMI in een vergelijkbare situatie zouden doen.

18.5 Als Klant meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft AMI het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van AMI.

18.6 AMI is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

Artikel 19: Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

19.1 AMI heeft een inspanningsverplichting om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten te realiseren en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide servicelevel agreement, biedt AMI geen garanties voor kwaliteit of beschikbaarheid. AMI is hiervoor op zijn beurt afhankelijk van zijn eigen leverancier(s).

19.2 AMI zal zich inspannen om de Dienst up-to-date te houden. AMI kan hierbij op zijn beurt afhankelijk zijn van zijn leverancier(s). AMI is in die gevallen gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt. AMI is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

19.3 Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan tot gevolg hebben dat (onderdelen van de) Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien AMI voorziet dat bepaald onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid, zal AMI zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de (onderdelen van de) Diensten beperkt is en Klant hier vooraf van op de hoogte te stellen.

19.4 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is AMI niet verplicht om back-ups te maken van data van Klant, of om op verzoek van Klant data terug te zetten (bijvoorbeeld indien Klant per ongeluk bepaalde (Klant)data heeft verwijderd).

19.5 AMI zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand, tijdens Werkuren, voor zover de eventueel toepasselijke servicelevel agreement niet anders bepaalt.

Artikel 20: Zet-, druk- of andere proeven

20.1 De Klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van AMI ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan AMI terug te zenden.

20.2 Goedkeuring van de proeven door Klant geldt als erkenning dat AMI de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

20.3 AMI is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klantr goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

20.4 Elke op verzoek van de Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

20.5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

20.6 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

 • oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 • oplage van 20.000 en meer: 5%

20.7 Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

20.8 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. AMI zal de Klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. Afwijkingen in de overige door AMI gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij AMI ter inzage. AMI zal de Klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 21: levering en eigendomsvoorbehoud

21.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar AMI zijn bedrijf uitoefent.

21.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is AMI niet gehouden in gedeelten af te leveren.

21.3 De Klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door AMI te leveren zaken. De Klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Materialen of goederen niet na eerste verzoek van AMI bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

21.4 Iedere levering van zaken of Materialen door AMI aan de Klant geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe

21.5 Indien vervoer van de af te leveren zaken of Materialenis overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en op risico van de Klant tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet, internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken of Materialen van Ami door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

De Klant zal er steeds voor zorgen dat er, op zijn kosten, een verzekering is afgesloten voor het transport van de zaken of de Materialen.

21.6 AMI is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 22: Vertrouwelijke informatie

22.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

22.2 Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

22.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.

22.4 Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

22.5 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

23.1 AMI is niet aansprakelijk voor door Klant dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Klant of enige derde van door AMI geleverde of ter beschikking gestelde Diensten en/of verrichte werkzaamheden.

23.2 AMI is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare zware of opzettelijke fout in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • materiële beschadiging aan stoffelijke eigendommen van Klant of derden (“zaakschade”);
 • redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft moeten maken om AMI ertoe te manen de Overeenkomst deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan AMI toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien AMI na aanmaning van Klant niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn deugdelijk nakomt;
 • redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.

23.3 Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, zal de andere Partij hem schriftelijk in gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn zal worden gegeven alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij direct in verzuim is.

23.4 Elke aansprakelijkheidsbeperking uit deze Overeenkomst geldt behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of zware fout van AMI.

23.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij AMI meldt. Indien de Klant de schade nadien meldt vervalt het recht op schadevergoeding.

De rechtsvordering tot het verkrijgen van een schadevergoeding moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen zes maanden na de ontdekking.

23.6 Klant is jegens AMI aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart AMI tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemer van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

23.7 Voorts vrijwaart Klant AMI voor alle aanspraken van derden verband houdende met enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

23.8 Iedere aansprakelijkheid van AMI als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende of samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot ten hoogste de overeengekomen prijs, tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van AMI in het betreffende geval meer uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van AMI komt.

Artikel 24: Overmacht

24.1 Indien een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de desbetreffende Partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden of toeleveranciers van AMI, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, brand en overstromingen en storingen in de internetverbindingen, hardware, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken en netwerkaanvallen (waaronder (d)dos aanval(len)), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software.

24.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat een Partij de andere Partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 25: Slotbepalingen

25.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

25.2 Uitsluitend de rechtbanken gelegen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van AMI zijn bevoegd om kennis te nemen van, om het even welk geschil, met betrekking tot de Overeenkomst, de totstandkoming en uitvoering daarvan.

25.3 Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen AMI en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

25.4 Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van AMI.

25.5 AMI is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die AMI of de bedrijfsactiviteit van AMI overneemt. De klant gaat hier expliciet, onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee akkoord.